Kurs walutowy to cena waluty innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, jest to wskazanie, jak wiele jednostek waluty krajowej należy wydać, by nabyć jednostkę pieniądza innego kraju. 

DEWALUACJA – Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (zmniejszenie wartości pieniądza danego kraju, w stosunku do kursów pozostałych walut. Jej zadaniem staje się zwiększenie konkurencyjności lokalnych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona ich towary tańszymi w innych krajach. Rezultaty dewaluacji są krótkie, gdyż mają wpływ na podniesienie poziomu inflacji (drożeć będą dobra importowane). Do tego dewaluacja zrealizowana w jednym kraju, zachęca pozostałe państwa, które są ważnymi partnerami w handlu, do przeprowadzenia dewaluacji w celu obrony własnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko obniżenia się mocy nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się zmniejszeniem ilości dóbr oraz usług, które da się zakupić za daną kwotę. Zazwyczaj jest ona wynikiem inflacji. Na rynku międzynarodowym w warunkach ruchomego kursu pieniądza deprecjacja przejawia się obniżeniem kursu danej waluty w odniesieniu do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem przeciwnym w tym przypadku będzie aprecjacja waluty.

APRECJACJA – podniesienie wartości produktu albo uslugi. Termin używany szczególnie w stosunku do wzrostu ceny waluty lokalnej do waluty innego kraju w systemie niestabilnych kursów walut (będzie on on normowany poprzez rynek). Oznacza wzrost siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest przeważnie efektem deflacji. W układzie stałego kursu walutowego podniesienie ceny waluty lokalnej zwie się rewaluacją.Dobrym efektem aprecjacji staje się wzrost siły nabywczej waluty krajowej, zmniejszenie wydatków realizacji zadłużenia międzynarodowego oraz ograniczenie presji inflacyjnej na skutek spadku wartości dóbr z importu. Złe efekty aprecjacji to pogorszenie cenowej konkurencyjności towarów eksportowanych oraz przyrost kosztów realizacji prac w odniesieniu do wartości pracy za granicą.Zjawiskiem przeciwnym do aprecjacji staje się deprecjacja.